X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Gjithëpërfshirja është ndër parimet kryesore të qeverisjes së mirë. Marrë parasysh nivelin e ulët të përfaqësimit të përgjithshëm të grave në procese të rëndësishme vendimmarrëse në nivel lokal në Kosovë, ky sektor trajton në mënyrë specifike të drejtat e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje.

e premte, 13 prill 2018

Gratë

Ligji për Barazi Gjinore synon mbrojtjen më të madhe të të drejtave të barabarta të grave dhe burrave. Por, përkundër këtij ligji, për fat të keq ende ekziston mungesa e pjesëmarrjes së grave në politikë dhe në proceset e vendimmarrjes, si në nivelin kombëtar ashtu edhe në atë komunal.

Qoftë për shkak të ideve tradicionale të rolit të grave në familje, barrierave diskriminuese me të cilat përballen ato në skenën politike ose thjesht për shkak të mungesës së vullnetit për të qenë kandidate, rezultati është i njëjtë: mungesa e pjesëmarrjes sjell mungesë në përfaqësim, i cili në fund të fundit shpie në qytetarë të pakënaqur që mendojnë se nevojat e tyre nuk llogariten.

Gratë kanë metoda të ndryshme në dispozicion për të (ri) pretenduar vendin e tyre në tryezën e komunës.

Për të forcuar barazinë gjinore brenda partive politike dhe si rezultat edhe në kuadër të Komunës, të dy Ligjet për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Lokale konsiderojnë se lista e kandidatëve të një subjekti politik "përmban së paku 30% të kandidatëve të certifikuar nga gjinia tjetër" (Neni 7 për Zgjedhjet Lokale dhe Neni 27 për Zgjedhjet e Përgjithshme). Ligji për Zgjedhjet Lokale shkon edhe më tej, duke theksuar në nenin 8 që nëse kushti 30% nuk ​​është respektuar brenda një entiteti të caktuar politik, dmth nëse " kandidatëve të gjinisë pakicë nuk u janë ndarë së paku 30% nga numri i përgjithshëm i vendeve të subjektit politik ", kandidati i fundit zgjedhor i gjinisë së kundërt zëvendësohet me kandidatin e ardhshëm të pranueshëm të gjinisë së kundërt, derisa të paktën 30% e vendeve të kuvendit të komunës caktohen për gjininë pakicë brenda atij entiteti politik.

Për më tepër, një dispozitë tjetër që përpiqet të zbatojë barazinë gjinore brenda organeve komunale i referohet përbërjes së Komiteteve Konsultative, të përbërë nga 5 deri në 7 anëtarë. Por, sipas Udhëzimit Administrativ për Procedurën e Themelimit, Organizimit dhe Kompetencat të Komisioneve Konsultative në Komuna, Komitetet Konsultative duhet gjithashtu të "pasqyrojnë balancën gjinore" (neni 7).

Megjithëse mund t'i quajmë këto dispozita ligjore një mënyrë të nxitur artificialisht për të marrë më shumë gra në vendet e Kuvendit - madje as të mos arrijnë barazi aktuale, pasi vetëm 30% e vendeve janë të rezervuara për "gjininë e kundërt"- si gjini e kundërt, ligji i referohet gjinisë më pak të përfaqësuar - ato megjithatë shërbejnë për ta vendosur Kosovën si një nga pak vende në rajonin e Ballkanit ku gratë kanë një nivel kaq të lartë të përfaqësuara në kuvendin komunal.

Ndërsa gratë më me influencë marrin pozicione kyçe në institucionet publike, ato mund të frymëzojnë të tjerët që të ndjekin gjurmët e tyre dhe të ndryshojnë opinionin publik për gratë në politikë. Por një mënyrë tjetër për t'u angazhuar në nivelin komunal dhe të ndihet se zëri i grave po dëgjohet, edhe nëse nuk kandidon për zgjedhje, mund të jetë bashkimi ose propozimi i krijimit të një komiteti konsultativ Ad-hoc për të trajtuar çështjet që lidhen me gratë. Të përbërë nga qytetarë dhe përfaqësues të OJQ-ve, ato komitete mund të jenë të rëndësishme për të pasur më shumë gra brenda makinës së administratës komunale, por edhe për të gjetur mënyra inovative për t'i fuqizuar ato në jetën e tyre të përditshme në komunën e tyre.

Vegëza Relevante

Print
0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Categories: Të drejtat e qytetarëve, GratëNumber of views: 58099

Pyet Komunën:

x