X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

20
Mar
2018

Raportet e qeverisë lokale

Marrëdhëniet e mira, të cilat bazohen në mirëkuptimin dhe role të ndara, ndihmojnë elementët e ndryshëm të komunës që të punojnë së bashku në mënyrë efektive.
Ky seksion përmban marrëdhëniet më të rëndësishme të qeverisjes lokale që ndihmojnë në nxitjen e praktikave të qeverisjes së mirë.

Kryetari dhe Anëtarët e kuvendit të komunës

Marrëdhënia në mes të kryetarit dhe anëtarëve të kuvendit është shumë e rëndësishme sepse lidershipi i mirë dhe marrëdhëniet e mira kontribuojnë në pjesëmarrjen efektive të anëtarëve të kuvendit në qeverisjen e mirë.

Lexo më shumë
mars 23, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Kryetari dhe Administrata

Roli kryesor i administratës është të mbështesë kryetarin e komunës në punën e tij. Kjo përfshin zbatimin e qëllimeve dhe strategjive të kryetarit, menaxhimin e ofrimit të shërbimeve komunale dhe ofrimin e këshillave dhe mbështetjes. Administrata mund të përmirësojë qeverisjen e mirë duke njohur dhe mbështetur obligimet ligjore.

Lexo më shumë
mars 26, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Anëtarët e Kuvendit të Komunës dhe Administrata

Raporti në mes të Kuvendit të Komunës dhe Administratës është një ndër marrëdhëniet më komplekse në qeverisjen lokale dhe është shumë i rëndësishëm për arritjen e qeverisjes së mirë. Një numër faktorësh kontribuojnë në një marrëdhënie të mirë mes kuvendit dhe administratës. Këto përfshijnë vullnetin e mirë, kuptimin e roleve, komunikimin, dhe një kuptim të mirë të kërkesave...
Lexo më shumë
mars 29, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Komuna dhe Qeveria qendrore

Marrëdhëniet e qeverisë qendrore dhe komunës pasqyrojnë dinamikën e pushtetit horizontal dhe vertikal në mes njëra tjetrës  dhe pasojat që lidhen me autonominë dhe shkallën e diskrecionit që komuna gëzon nga kontrolli dhe drejtimi i qeverisë qendrore.

Lexo më shumë
mars 31, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën