X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

6
Mar
2018

Parimet e procesit të vendimmarrjes

Si pjesë e procesit të vendimmarrjes, Anëtarët e Kuvendit të Komunës duhet të marrin në konsideratë interesat e zgjedhësve të tyre, si dhe të gjithë komunitetit. Në të njëjtën kohë, ata gjithashtu duhet të sigurojnë që vendimet të merren në mënyrë të të paanshme dhe ligjore. Ky seksion shqyrton tre parime të rëndësishme që mbështesin vendimmarrjen e qeverisë lokale.

Transparenca

Transparenca adreson dy çështje: të drejtën në informacione publike dhe luftën kundër korrupsionit.  Të shtjelluara, këto çështje nënkuptojnë se: Vendimet merren dhe zbatohen në përputhje me rregullat dhe rregulloret e Komunës dhe legjislacionit në fuqi. Ka qasje publike në të gjitha informatat të cilat nuk janë të klasifikuara për arsye të përcaktuara mirë siç...
Lexo më shumë
mars 10, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Llogaridhënia

Komuna është përgjegjëse ndaj qytetarëve dhe përgjegjëse ndaj çdo veprimi, vendimi dhe politike.

Lexo më shumë
mars 14, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Gjithëpërfshirja

Sot gjithëpërfshirja dhe barazia për të gjithë në komuna është e domosdoshme. Për fat të keq, në praktikë ende ka forma të diskriminimit. Kur nuk adresohen menjëherë, këto çështje rriten dhe bëhen më shumë e vështirë për t'u zgjidhur. Gratë, njerëzit me nevoja të veçanta, njerëzit që jetojnë në varfëri, të rinjtë, të moshuarit, të sapoardhurit, komunitetet LGBTQ...
Lexo më shumë
mars 17, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën