X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

14
Shk
2018

Rolet në qeverinë lokale

Kuvendi i komunës, kryetari i komunës, anëtarët e kuvendit dhe administrata komunale të gjithë luajnë rol tejet të rëndësishëm në funksionimin e komunës. Të kuptuarit e rolëve të tyre kontribuon në përmirësimin e procesit të qeverisjes së mirë.

Kjo pjesë zgjerohet mbi rolet e këtyre akterëve në qeverisjen lokale, funksionet e tyre, qëllimi dhe përgjegjësitë kryesore të tyre.

Kuvendi i Komunës

Kuvendi i Komunës është organi më i lartë në komunë. Ky organ përbëhet nga anëtarët e kuvendit të komunës, të cilët zgjedhen me votën e drejtëpërdrejtë të qytetarëve, dhe udhëhiqet nga kryesuesi i cili zgjidhet me shumicën e votave të anëtarëve të kuvendit të komunës. Kuvendi i Komunës mund të miratojë akte brenda fushës së kompetencave të tij. Kuvendi i komunës mbikëqyr...
Lexo më shumë
shkurt 27, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Kryetari i Komunës

Kryetari i Komunës zgjidhen çdo katër vjet nëpërmjet votimit të drejtpërdrejtë sipas mënyrës së parashikuar në Ligjin për Zgjedhje Lokale. Kryetari i komunës në kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave të tij, ndihmohet nga një nënkryetar të cilin e emëron kryetari i komunës dhe e ndihmon atë në ushtrimin e funksioneve ekzekutive të përditshme si dhe vepron në...
Lexo më shumë
mars 7, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Ekzekutivi i Komunës

Funksionet ekzekutive kuptohet përpos kryetarit të komunës dhe funksionet administrative në komunë i ushtrojnë këto organe:

  • Zyra e Kryetarit
  • Drejtoritë
  • Shefi i Personelit
Lexo më shumë
mars 10, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën