X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Në një shkallë më të madhe dhe me impakt më të madh, qytetarët e një komune kanë të drejtë të marrin iniciativë për largimin e kryetarit të tyre, e drejtë e shpjeguar më tej me nenin 72 të të LVL-së.

e diel, 1 prill 2018

Iniciativa qytetare

Largimi i kryetarit nga ana e qytetarëve mund të hyjë në fuqi vetëm nëse kërkesa është nënshkruar nga 20% e votuesve të regjistruar dhe i është dorëzuar kryesuesit të kuvendit të komunës.  E pastaj nëse shumica e votuesëve të regjistruar votojnë për largimin e kryetarit, zgjedhjet e reja për kryetar bëhen në pajtim me Ligjin për zgjedhjet.

Gjithsesi ekzistojnë iniciativa tjera për të propozuar dhe hartuar politika. Qytetarët mund të propozojnë rregullore për miratim te kryesuesi i Kuvendit të Komunës nëse është e nënshkruar nga 15% e votuesve të regjistruar në komunë. Kuvendi më pas duhet të shqyrtojë këto iniciativa të propozuara  brenda 60 ditëve pas pranimit.

Vegëza Relevante

Print
0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Categories: Mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve, Iniciativa qytetareNumber of views: 994121

Pyet Komunën:

x