X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

4
Mar
2018

Hapat e vendimmarrjes

Procesi i vendimmarrjes në nivel lokal nënkupton mekanizmat dhe institucionet e Komunës që përcaktojnë mënyrat e zhvillimit të procesit të vendimmarrjes.

Kur procesi i vendimmarrjes nuk funksionon si duhet, shpeshtohen ankesat për mungesën e informatave, konsultimeve jo-adekuate dhe sjelljes arrogante. Kur kjo ndodh, duhet të shikohet i tërë procesi për të parë se ku është problemi dhe si të adresohet.

Procesi i vendimmarrjes kalon nëpër disa hapa: faza e parë, para marrjes së vendimit të cilën e përbëjnë përcaktimi i agjendës, strukturimi i problemit, planifikimi për rezultatet dhe faza e dytë, pas marrjes së vendimit përbën zbatimin e vendimit, monitorimin dhe vlerësimin e vendimit.

Ky seksion shpjegon hapat nëpër të cilat kalon procesi i vendimmarrjes, identifikon çështje të mundshme dhe jep sygjerime lidhur me procesin e qeverisjes së mirë.

Idetë, nevojat dhe opinionet nga komuniteti

Faza para marrjes së vendimit është tejet e rëndësishme  ku përmes marrjes së ideve, nevojave dhe opinioneve nga ti si qytetar bëhet përcaktimi i agjendës ku definohen të gjitha problemet që komuna juaj ka. 

Lexo më shumë
mars 8, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Debati, drafti dhe zbatimi i vendimit

Pasi që të kemi një vizion dhe qëllime dhe objektiva të definuara për të ardhmen e qytetit, kuvendi përcakton se cilat çështje merren parasysh gjatë vitit apo mandatit. Ndërsa disa çështje merren parasysh për arsye ligjore, shumica e çështjeve përfundojnë në axhendë sepse ato janë politika dhe prioritete të komunës apo çështje që anëtarët e kuvendit individualisht i kanë...
Lexo më shumë
mars 11, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Monitorimi i vendimit

Në këte pjesë bëhet fjalë për mekanizmat të cilat mundësojnë monitorimin e zbatimit të politikave të komunës. Ekzistojnë një mori e mekanizmave përmes së cilës monitorohet puna e komunës.

Lexo më shumë
mars 20, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën