X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

8
Mar
2018

Menaxhimi financiar

Menaxhimi financiar është tejet i rëndësishëm për qeverisjen e mirë, sepse pasojat e dështimit nënkuptojnë përgjegjësi politike, por realisht edhe mos-plotësim të nevojave të qytetarit.

Pa marrë parasysh sa e mirë qeverisja në politikat tjera është, dështimi në menaxhimin e financave nënkupton  dështim të komunës.

Ky seksion fokusohet në burimet e financave dhe menaxhin financiar, kryesisht nga këndvështrimi i anëtarit të kuvendit dhe thekson se si kuvendi mund të përmbushë kërkesat e tij të përgjegjësisë.

Burimet e të hyrave

Burimet e të hyrave vetanake të komunave janë: Taksa në pronën e paluajtshme;   Taksa për lejen e ushtrimit të veprimtarisë afariste; Taksat për lejen e për shërbime profesionale; Taksa për automjetet motorike; Taksat administrative komunale; Taksat për lejet për ndërtimin dhe rrënimin e ndërtesave dhe strukturave të tjera; Taksat për lëshimin e...
Lexo më shumë
mars 12, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Planifikimi dhe implementimi i buxhetit

Kuvendi i Komunës është përgjegjës për miratimin dhe mbikëqyrjen buxhetit të komunës, ndërsa kryetari i komunës mbikëqyr administrimin e financave të komunës dhe zbatimin e vendimeve që miratohen nga kuvendi.  Kuvendi duhet të ketë informata të mjaftueshme për të bindur veten se financat janë në rregull dhe se objektivat e planifikimit buxhetor dhe financiar janë...
Lexo më shumë
mars 17, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Raportimi financiar

Monitorimi dhe mbikëqyrja e buxhetit të komunës ka tre komponentë. Komponenti i parë është kuvendi i komunës i cili si organ legjislativ bën mbikëqyrjen e punës së ekzelutivit në këtë rast edhe mënyrës së zbatimit të buxhetit nga ekzekutivi. Komponenti i dytë është mbikëqyrja përmes auditimit të brendshëm dhe komponenti i tretë përmes auditimit të jashtëm që e bën Zyra e...
Lexo më shumë
mars 20, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën