X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

1
Shk
2018

Për qeverisjen e mirë lokale

Qeveris mirë synon të përmirësojë gjendjen e qeverisjes së mirë në Kosovë përmes informimit të qytetarëve dhe përfaqësuesve të institucioneve publike për rëndësinë e parimeve të qeverisjes së mirë në nivel komunal. 

Respektimi i parimeve të qeverisjes së mirë çon në rezultate më të mira për qeveritë lokale dhe komunitetet lokale. Në këtë sektor, lexuesit pajisen me njohuritë bazë dhe kuptimin e konceptit të qeverisjes së mirë.


 

Çka është qeverisja e mirë?

Qeverisja e mirë nuk ka të bëjë me marrjen e vendimeve "korrekte", por për procesin më të mirë të mundshëm për marrjen e këtyre vendimeve. Qeverisja e mirë nuk është e lidhur vetëm me performancën e institucioneve, por edhe kontributin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e marrjes dhe zbatimit të vendimeve.

Lexo më shumë
shkurt 4, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Funksionet e qeverisë lokale

Qeveria lokale ka të bëjë me institucionet ose subjektet specifike të krijuara për të ushtruar pushtetin shtetëror i cili nuk është i rezervuar për institucionet qendrore dhe për të ofruar një sërë shërbimesh të specifikuara në një zonë gjeografike relativisht të vogël.

Lexo më shumë
shkurt 7, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Kompetencat dhe organizimi i qeverisë lokale

Kompetencat e pushtetit lokal rregullohen me Kushtetutën e Kosovës dhe me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale. Qëllimi i këtij ligji është që të mundësohet ekzistimi i një sistemi të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale dhe të përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve publike. Në Kosovë, kompetencat e komunës ndahen në kompetenca vetanake, të deleguara dhe kompetenca të...
Lexo më shumë
shkurt 9, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën