X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

20
Mar
2018

Mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve

Mënyra më e mirë dhe sigurt për të arritur modele të suksesshme dhe të qëndrueshme për të siguruar pjesëmarrjen e qytetarëve është përmes mekanizmave të strukturuar dhe të institucionalizuar. Prandaj ky sektor ka për qëllim të theksojë mekanizmat e institucionalizuara për pjesëmarrje të qytetarëve.

Mekanizmat e pjesëmarrjes qytetare dhe zhvillimit të demokracisë së drejtëpërdrejtë janë të përcaktuara në një kapitull të veçantë të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale-së. Këto mekanizma janë: informimi publik; konsultimi publik; e drejta e peticionit; iniciativat qytetare; referendumi; dhe komitetet konsultative.

Mekanizmat e pjesëmarrjes së qytetarëve në përgjithësi janë efektive kur qytetarët i shohin ato si të besueshme, dhe ku ka angazhim politik për zbatimin e tyre.

Mekanizmat e pjesëmarrjes së qytetarëve nuk do të funksionojnë kur:

 • Bëhet përpjekje që qëndrimet partiake të paraqiten si zëra të pavarur dhe legjitim të qytetarëve
 • Nuk ekziston një angazhim i caktuar politik për zbatimin e mekanizmave
 • Sistemi ekziston në parim (dmth kur tingllon bukur në letër), por kur mekanizmat vihen në veprim mungojnë burimet e nevojshme për t’u realizuar ashtu siç duhet.

Plotësimi i disa parakushteve shumë të thjeshta është vendimtar që pjesëmarrja e publikut të jetë e suksesshme. Këtu përfshihet nevoja që:

 • Procesi i pjesëmarrjes të jetë kuptimplotë dhe të shihet si kuptimplotë;
 • Që komuna dhe qytetarët përpos që të ndajnë mendimet, duhet edhe të dëgjojnë njëri tjetrin;
 • Që të ketë burime që e mbështesin pjesëmarrjen e qytetarëve, kjo nënkupton edhe forma të financimit të iniciativave;
 • Të kuptohet dallimi në mes
  • Dhënies së informatave,
  • Konsultimit,
  • Pjesëmarrjes;
 • Dhe të kuptohet se cili mekanizëm po përdoret në cilën situatë;
 • Anëtarët e kuvendit duhet të përfshihen në procesin e pjesëmarrjes së qytetarëve;
 • Të kuptojë që takimet publike janë vetëm një formë e pjesëmarrjes dhe nëse nuk menaxhohen ashtu siç duhet, mund të paragjykohen dhe të vihen në shërbim të atyre që janë më të zëshëm dhe më të artikulueshëm;
 • Të ekzistojnë politikat të cilat e shtyjnë stafin e komunës që të promovojnë pjesëmarrjen qytetare.

Konsultimi Publik

Qeverisja e mire në komunat e Kosovës, kërkon që konsultimi publik të konsiderohet si dyllojësh: njëra formë trajtohet në nenin 6 të Udhëzimit administrativ për transparencë në komuna ku takimet publike të cilat mbahen të paktën 2 herë në vit (standard minimal), marrin trajtën e konsultimeve publike të cilat mbahen për çështje në interes të përgjithshëm e ku mund të...
Lexo më shumë
mars 23, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Informimi Publik

Informimi publik është formë e njëanshme dhe më e thjeshtë e komunikimit të institucioneve komunale, që nënkupton që zyrtarët komunal duhet që në mënyrë të vazhdueshme të bëjnë njoftimin e qytetarëve lidhur me aktivitetet dhe aktet e komunës.

Lexo më shumë
mars 26, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Peticioni

Çdo person ka të drejtë që të përpilojë, parashtrojë dhe të marrë përgjigje ndaj një peticioni, për çfarëdo çështje lidhur me përgjegjë sinë dhe kompetencat e komunës. Peticioni mundet të ketë të bëjë më ankesë apo kërkesa të caktuara. Në mënyrë të përgjithshme neni 5 i Udhëzimit Administrativ për Transparencë në Komuna bën përcaktimin e procedurës së shqyrtimit të...
Lexo më shumë
mars 29, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Iniciativa qytetare

Në një shkallë më të madhe dhe me impakt më të madh, qytetarët e një komune kanë të drejtë të marrin iniciativë për largimin e kryetarit të tyre, e drejtë e shpjeguar më tej me nenin 72 të të LVL-së.

Lexo më shumë
prill 1, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Referendumi

Për disa çështje me interes të përgjithshëm, qe kanë të bëjnë me kompetencat e komunës, për të cilat mund të organizohet referendumi. Organizimi i kësaj forme të deklarimit të qytetarëve behet konform dispozitave ligjore në fuqi me nenin 71 të LVL-së.
Lexo më shumë
prill 3, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Komitetet konsultative

Komitetet konsultative përbëjnë nivelin më të lartë të pjesëmarrjes aktive. Komitetet përbëjnë një marrëdhënie të bazuar te bashkëqeverisja, në të cilën qytetarët angazhohen në procesin e vendimmarrjes.

Lexo më shumë
prill 7, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën