X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Për disa çështje me interes të përgjithshëm, qe kanë të bëjnë me kompetencat e komunës, për të cilat mund të organizohet referendumi. Organizimi i kësaj forme të deklarimit të qytetarëve behet konform dispozitave ligjore në fuqi me nenin 71 të LVL-së.

e martë, 3 prill 2018

Referendumi

Qytetarët e Komunës mund të kërkojnë që një rregullore e Kuvendit Komunal, e aprovuar nga këshilltarët komunal, të jetë subjekt i një referendumi. Kërkesa duhet të dorëzohet tek kryesuesi i Kuvendit Komunal brenda 30 ditëve nga data e adoptimit të rregullores, dhe duhet të jetë e nënshkruar nga 10% e votuesve të regjistruar. Kuvendi Komunal duhet ta shqyrtojë kërkesën brenda 30 ditëve që nga pranimi i peticionit në përputhje me ligjin përkatës.

Vegëza Relevante

Print
0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Categories: Mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve, ReferendumiNumber of views: 140898

Pyet Komunën:

x