X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

11
Shk
2018

Rolet dhe marrëdhëniet në komunë

Të kuptuarit e rolit dhe marrëdhënies reciproke në mes të organeve dhe funksionarëve komunal dallimeve, e kufizimeve në veprimtarinë e tyre është jetike për funksionimin e qeverisjes së mirë. Prandaj duhet që të trajtohet roli i veçantë për secilin prej tyre, si dhe marrëdhëniet reciproke që krijohen në mes të tyre.

Rolet në qeverinë lokale

Kuvendi i komunës, kryetari i komunës, anëtarët e kuvendit dhe administrata komunale të gjithë luajnë rol tejet të rëndësishëm në funksionimin e komunës. Të kuptuarit e rolëve të tyre kontribuon në përmirësimin e procesit të qeverisjes së mirë. Kjo pjesë zgjerohet mbi rolet e këtyre akterëve në qeverisjen lokale, funksionet e tyre, qëllimi dhe përgjegjësitë kryesore të...
Lexo më shumë
shkurt 14, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Bashkësitë lokale dhe këshillat e lagjeve dhe fshatrave

Krijimi i formave të bashkëpunimit mes fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane rregullohet përmes Udhëzimit Administrativ të MAPL nr. 2008/08, për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane, ndërsa secila komunë përmes rregullorës së veçantë e trajton çështjen më ne detaje përkitazi me këtë udhëzim adiministrativ.
Lexo më shumë
mars 14, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Raportet e qeverisë lokale

Marrëdhëniet e mira, të cilat bazohen në mirëkuptimin dhe role të ndara, ndihmojnë elementët e ndryshëm të komunës që të punojnë së bashku në mënyrë efektive. Ky seksion përmban marrëdhëniet më të rëndësishme të qeverisjes lokale që ndihmojnë në nxitjen e praktikave të qeverisjes së mirë.
Lexo më shumë
mars 20, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Bashkëpunimi ndërkomunal

Korniza ligjore u krijon të drejtën komunave që të hyjnë në bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar, por pa të drejtë të formimit të një niveli të dytë apo të ndërmjetëm.

Lexo më shumë
prill 3, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën