X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

1
Shk
2018

Për qeverisjen e mirë lokale

Qeveris mirë synon të përmirësojë gjendjen e qeverisjes së mirë në Kosovë përmes informimit të qytetarëve dhe përfaqësuesve të institucioneve publike për rëndësinë e parimeve të qeverisjes së mirë në nivel komunal. 

Respektimi i parimeve të qeverisjes së mirë çon në rezultate më të mira për qeveritë lokale dhe komunitetet lokale. Në këtë sektor, lexuesit pajisen me njohuritë bazë dhe kuptimin e konceptit të qeverisjes së mirë.


 

Çka është qeverisja e mirë?

Qeverisja e mirë nuk ka të bëjë me marrjen e vendimeve "korrekte", por për procesin më të mirë të mundshëm për marrjen e këtyre vendimeve. Qeverisja e mirë nuk është e lidhur vetëm me performancën e institucioneve, por edhe kontributin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e marrjes dhe zbatimit të vendimeve.

Lexo më shumë
shkurt 4, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Funksionet e qeverisë lokale

Qeveria lokale ka të bëjë me institucionet ose subjektet specifike të krijuara për të ushtruar pushtetin shtetëror i cili nuk është i rezervuar për institucionet qendrore dhe për të ofruar një sërë shërbimesh të specifikuara në një zonë gjeografike relativisht të vogël.

Lexo më shumë
shkurt 7, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Kompetencat dhe organizimi i qeverisë lokale

Kompetencat e pushtetit lokal rregullohen me Kushtetutën e Kosovës dhe me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale. Qëllimi i këtij ligji është që të mundësohet ekzistimi i një sistemi të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale dhe të përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve publike. Në Kosovë, kompetencat e komunës ndahen në kompetenca vetanake, të deleguara dhe kompetenca të...
Lexo më shumë
shkurt 9, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Rolet dhe marrëdhëniet në komunë

Të kuptuarit e rolit dhe marrëdhënies reciproke në mes të organeve dhe funksionarëve komunal dallimeve, e kufizimeve në veprimtarinë e tyre është jetike për funksionimin e qeverisjes së mirë. Prandaj duhet që të trajtohet roli i veçantë për secilin prej tyre, si dhe marrëdhëniet reciproke që krijohen në mes të tyre.

Lexo më shumë
shkurt 11, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Kompetencat vetanake

Kompetencat vetanake (themelore) nënkuptojnë kompetencat e plota dhe eksluzive që i takojnë vetëm komunave. Kompetencat vetanake janë të listuara në nenin 17 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Fushat që janë kompetencë vetanake e komunave kanë të bëjnë me shërbime dhe nevoja të përditshme të...
Lexo më shumë
shkurt 12, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Rolet në qeverinë lokale

Kuvendi i komunës, kryetari i komunës, anëtarët e kuvendit dhe administrata komunale të gjithë luajnë rol tejet të rëndësishëm në funksionimin e komunës. Të kuptuarit e rolëve të tyre kontribuon në përmirësimin e procesit të qeverisjes së mirë. Kjo pjesë zgjerohet mbi rolet e këtyre akterëve në...
Lexo më shumë
shkurt 14, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Kompetencat e deleguara

Autoritetet e nivelit qendror munden që t’u delegojnë përgjegjësi komunave lidhur me shënimet kadastrale, regjistrimin civil, regjistrimin e votuesve, regjistrimin e biznesit dhe licensimin e tyre,...
Lexo më shumë

Kuvendi i Komunës

Kuvendi i Komunës është organi më i lartë në komunë. Ky organ përbëhet nga anëtarët e kuvendit të komunës, të cilët zgjedhen me votën e drejtëpërdrejtë të qytetarëve, dhe udhëhiqet nga kryesuesi i cili zgjidhet me...
Lexo më shumë