X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

Vegëza

Legjislacioni bazë lidhur me organizimin dhe funksionimin e qeverisjes lokale

Legjislacioni lidhur me funksionimin e kompetencave vetanake

Zhvillimi lokal ekonomik:
•    Ligji për Zonat Ekonomike Nr. 04/L-159
•    Ligji Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike
Planifikimi Urban dhe Rural:
Ligji Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor
Turizmi:
•     Ligji për turizëm Nr. 04/L-176
•     Ligji për Trashëgimin Kulturore Nr. 02/L-88
Shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin:
•    Ligji për Rregullimin e Tokës Nr. 04/L-040
•    Ligji për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës Nr. 04/L-144
Zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit:
•    Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110
Mbrojtjen e mjedisit lokal:
•    Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
Ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale:
•    Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060
•    Ligji për Transportin Rrugor Nr. 04/L-179 
•     Ligji për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
Përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale:
•    Ligji për Zjarrëfikje dhe Shpetim Nr. 04/L049 
•    Ligji për Mbrojtjen nga Zjarri Nr. 04/L-012 
•    Ligji për Mbrojtjen nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera Nr. 04/L-027
Ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin, pagesën e rrogave dhe trainimin e instruktorëve dhe administratorëve të arsimit: 
•    Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr. 04/L-032
•    Ligji për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës Nr. 04/L- 143
•    Ligji për Arsimin në Komuna Nr. 03/L-068
Promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut:
•    Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje Nr. 03/L-182
•    Ligji për Barazi Gjinore Nr. 05/L -020
•    Ligji për Përdorimin e Gjuhëve Nr. 02/L-37
•    Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi Nr. 05/L -021
Ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor:
•    Ligji për Shëndetësi Nr. 04/L-125
Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale:
•    Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare Nr. 04/L-081
Banimin publik:
•    Ligji për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit Nr. 03/L-164
•    Ligji për Shitjen e Banesave për të cilat ekziston e drejta banesore Nr.04/L-061
Shëndetësinë publike:
•    Ligji për Shëndetësi Publike Nr. 02/L-78
Licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me argëtimin, aktivitete kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, transportimin lokal publik dhe taksitë:
•    Ligji për Transportin Rrugor Nr. 04/L-179
•    Ligji Nr. 2004/18 Për Tregtinë e Brendshme
•    Ligji Nr. 04/L-005 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr .2 004/18 për Tregtinë e Brendshme
•    Ligji për Ushqimin Nr. 03/L-016
•    Ligji për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit Nr. 03/L-164
•    Ligji për Teatrot Nr. 04/L-106
•    Ligji për Ansamblin Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota” dhe për Ansamblet tjera Nr. 04/L-164
•    Ligji Nr. 04/L-075 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit Nr. 2003/24 për Sport
•    Ligji për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë Nr. 03/L-145
Emërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike 
•    Ligji për Sistemin e Adresave Nr. 04/L-071
Ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirës publike
•    Ligji për Planifikimin Hapësinor Nr. 03/L-106
•    Ligji për Mbrojtjen e mjedisit Nr. 03/L-025
Turizmit:
•    Ligji për turizëm Nr. 04/L-176
•    Ligji për Trashëgimin Kulturore Nr. 02/L-88
Aktivitetet kulturore dhe të lira:
•    Ligji për Teatrot Nr. 04/L-106
•    Ligji për Ansamblin Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota” dhe për Ansamblet tjera Nr. 04/L-164
•    Ligji Nr. 2003/24 Ligji i Sportit
•    Ligji Nr. 04/L-075 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit Nr. 2003/24 për Sport
•    Ligji për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë Nr. 03/L-145

Legjislacioni për kompetencat e deleguara

Shënimet Kadastrale:
•    Ligji për Kadastër Nr. 04/L-013
 Regjistrimin civil:
•    Ligji për Gjendjen Civile Nr. 04/L-003;
Regjistrimin e votueseve:
•    Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073
•    Ligji për Gjendjen Civile Nr. 04/L-003
Regjistrimin e biznesit dhe licencimin:
•    Ligji Nr. 04/L-005 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr .2 004/18 për tregtinë e brendshme
Distribuimin e pagesave të ndihmës sociale (me përjashtim të pensioneve):
•    Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare Nr. 04/L-081
Mbrotja e pyjeve që ndodhen në territorin e komunës në kuadër të autorizimeve të deleguara nga autoriteti qendror, duke përfshirë edhe dhënien e licencave për prerjen e drunjve në bazë të rregullave të miratuara nga Qeveria:
•    Ligji Nr. 03/L-153 për Ndryshim Plotësimin e Ligjit Nr. 2003/3 për Pyjet e Kosovës
 

RSS